ࡱ> 3  !"#$%&'()*+,-./012456789Root Entry F@i)VSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8\WordDocument.X  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@A Oh+'0 px  Administrator Normal.dotm619366@p@R(V<WPS Office_11.3.0.8632_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPX`h px (\dlKSOProductBuildVer2052-11.3.0.8632&0Table Data WpsCustomData P4)KSKS.Xrr r<GPN D 4x  O $hP2 s  13. fkIl'Yf[Ye^Yef[]\Oĉ :NNĉYe^vYef[L:N cؚYef[ЏL{tvHes OYe^vW,gCgv RYe^Yef[vyg'` Oۏb!hYef[(ϑvhQbcؚ yr6R[,gĉ0 ,{Nz ;`R ,{Nag :NNĉYe^vYef[L:N cؚYef[ЏL{tvHes OYe^vW,gCgv RYe^Yef[vyg'` Oۏb!hYef[(ϑvhQbcؚ yr6R[,gĉ0 ,{Nag ,gĉWN 0-NNSNlqQTVYel 00 0-NNSNlqQTVYe^l 0T 0-NNSNlqQTVؚI{Yel 0NSvQNsLYef[ĉz6R^ ĉ[Ye^Yef[;mRTYef[ЏL{tvW,gBlTd\Oĉ z0f[!hYef[SvQ{t;mRS,gĉ~_g0 ,{ Nag ,gĉ(uNnf,g0NyYef[vYe^0 ,{Vag YefNN/fkNMOYe^v#NTINR Ye^^u_YeYef[vW,gĉ_ u[Ye^Yef[ĉv gsQBl ~TYef[]\O[E RRcؚYef[(ϑ W{Q_0zf0SOhQbSU\vؚ }(NMb0:Ndkk*NYe^_{ZP0R: N0bbZQvW,g~ RRf[`NlKQ`;NIN0klN``T\s^t u~[l w/{_gbLZQTV[vYee0?eV{ go}YvLNS_0 N0ygbbYef[NR g:_vNN_Tؚ^v#Na0 N0;R悻x,gf[yWvtwƋTb RBl|vBl| Necؚf[/g4ls^0 V0wf[`NTxvzYeyf[twƋ RRccYeYef[ĉ_ ygSNYef[xvz NecؚYef[4ls^0 N0:NN^h0YefNN [f[u%N@PRdf̻wfUD3!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ 02np̻wfUD3!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ ,.tv>@FH̻wfUD9-CJOJPJQJo(aJCJOJPJQJaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ HZ\xz}l[PD3(CJOJPJQJaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ  n!p!!!̻wfUD3!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ !" "t"v""""""".#0#̻wfUD3!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ 0#j#l#########0$2$$̻{jYH7&!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ$B*ph333CJOJPJQJo(^JaJCJOJPJQJaJ B*phCJOJPJQJaJ>*!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ $$$$Z%\%%%%%&&&̻wfUD3!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ &&''l'n'''''(((̻wfUD3!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ (())))) )")$)&)()*),).)0)2)4)ʹ|qf[PE:/CJOJPJQJaJCJOJPJQJaJCJOJPJQJaJCJOJPJQJaJCJOJPJQJaJCJOJPJQJaJCJOJPJQJaJCJOJPJQJaJCJOJPJQJaJCJOJPJQJaJCJOJPJQJaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ$B*ph333CJOJPJQJo(^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ!B*ph333CJOJPJQJ^JaJ"D  F  p  dpa$$G$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$ dpa$$G$H$ dpG$H$WD`a$$  6:8RdpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$R&8Rf2pdpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$ dpa$$G$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$ dpa$$G$H$dpG$H$.v@\z dpa$$G$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$ dpa$$G$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$ p!! "v""""0#l### dpa$$G$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$##2$$$\%%%&&'n'''((dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$dpG$H$()) )")$)&)()*),).)0)2)4)dpG$dpG$dpG$dpG$dpG$dpG$dpG$dpG$dpG$dpG$dpG$H$ ,. A!#"$%S2P1866666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh